Opiekun Medyczny z kompresjoterapią

Nazwa zawodu: Opiekun Medyczny z kompresjoterapią
Symbol zawodu: 532102
Praktyka zawodowa  4 tygodnie 140g

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,

5)wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D -Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Cel:
Przygotowanie słuchacza do profesjonalnej pomocy osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Kompresjoterapia to inaczej leczenie uciskiem stopniowanym i odpowiednio dobranym do potrzeb pacjenta

Kompresja medyczna służy do profilaktyki i leczenia chorób układu żylnego. Kompresja sportowa poprawia komfort uprawiania sportu i wszelkich czynności związanych z aktywną pracą mięśni podudzi. 

Najczęściej kompresjoterapię stosujemy w przypadku:

  • profilaktyki zaburzeń żylnych, w takich sytuacjach jak: obciążenia genetyczne, praca stojąca lub siedząca, mało ruchu, podróżowanie powyżej 4 godzin w unieruchomieniu lub wymuszonej pozycji, otyłość, stosowanie niektórych leków etc.
  • w czasie leczenia żył przy pomocy metod przezskórnych (np. skleroterapią) i wewnątrznaczyniowych (np. laseroterapią)
  • po operacjach żylaków
  • po operacjach przebiegających z obrzękiem kończyn dolnych lub górnych
  • w leczeniu niektórych chorób przebiegających z towarzyszącym obrzękiem, jak np. obrzęk limfatyczny, zakrzepica żył głębokich, żylaki kończyn dolnych, stany po złamaniach czy zwichnięciach
  • w obrzękach kończyn dolnych w przebiegu ciąży

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu
i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i języku angielskim

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydaje szkoła, badania są bezpłatne)
– 2 zdjęcia