Technik masażysta z fizjoterapią

Nazwa zawodu: Technik Masażysta z fizjoterapią
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: stacjonarna (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po godzinie 15.00 i w soboty)
Symbol zawodu: 325402

Praktyka zawodowa 6 tygodni – 210 godz.

Kwalifikacja: MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Metody masażu, które pozna uczeń to m.in.:

– masaż klasyczny,

– masaż segmentarny,

– drenaż limfatyczny,

– masaż sportowy,

– masaż izometryczny,

– masaż tensegracyjny,

– masaż niemowląt,

– masaż relaksacyjny,

– masaż kosmetyczny,

– masaż bańką chińską,

– masaż gorącymi kamieniami,

– masaż chiński punktowy

Realizowane przedmioty:

– teoria masażu ,

– pracownia masażu,

– anatomia i fizjologia,

– wybrane zagadnienia kliniczne,

– zarys fizjoterapii,

– pracownia fizjoterapii,

– bhp i pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

– język migowy,

– działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,

– komunikacja interpersonalna,

– język obcy w ochronie zdrowia, – komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Cel:
Przygotowanie słuchacza do prawidłowego wykonania usługi masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego według określonych zasad, jak również popularyzacja zdrowego stylu życia

Innowacją pedagogiczną na kierunku technik masażysta  jest:

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia zajmuje  się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów ruchu. Potrafi rozpoznać objawy i źródła zmian chorobowych. Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Zna budowę oraz zasady funkcjonowania organizmu w sytuacji choroby i zdrowia. Absolwent posiada wiedzę dotycząca anatomii człowieka, zna techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej, oraz strukturalnej tkanek i narządów człowieka.

Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i języku angielskim

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydaje szkoła, badania są bezpłatne)
– 2 zdjęcia