Technik masażysta z fizjoterapią

Nazwa zawodu: Technik Masażysta z fizjoterapią
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: wieczorowo
(zajęcia odbywają się w tygodniu po godzinie 15.00)
Symbol zawodu: 325402

Praktyka zawodowa 6 tygodni – 210 g

Kwalifikacja: MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

Cel:
Przygotowanie słuchacza do prawidłowego wykonania usługi masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego według określonych zasad, jak również popularyzacja zdrowego stylu życia

Innowacją pedagogiczną na kierunku technik masażysta  jest:

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia zajmuje  się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia,

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów ruchu. Potrafi rozpoznać objawy i źródła zmian chorobowych. Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Zna budowę oraz zasady funkcjonowania organizmu w sytuacji choroby i zdrowia. Absolwent posiada wiedzę dotycząca anatomii człowieka, zna techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej, oraz strukturalnej tkanek i narządów człowieka.

Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i języku angielskim

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydaje szkoła, badania są bezpłatne)
– 2 zdjęcia