Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
policealnalogo1 (189 kB)

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Szkoła Policealna nr 1Profesjonalnie pomożemy Ci podnieść Twoje kwalifikacje!

Opiekunka Dziecięca

child-821214_1920 (382 kB)
Nazwa zawodu: Opiekunka Dziecięca
Czas trwania: 2 lata/4 semestry
Forma kształcenia: wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu po godz. 15.00)
Symbol zawodu: 325905
Kwalifikacja: K1 - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.)
Praktyka zawodowa: 160 godzin

Cel:
- planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka
i jego stanu zdrowia,
- określanie poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka,
- organizowanie, prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka,
- kształtowanie pozytywnych cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków,
- kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka,
- zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka,
- nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu z dzieckiem,
- czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka,
- obserwowanie stanu zdrowia dziecka,
- stosowanie zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych,
- współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku winien: - interpretować pojęcia z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka,
- oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych,
- stwarzać warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka,
- doskonalić sprawność motoryczną i manualną dziecka,
- planować i organizować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
- wdrażać dzieci do posługiwania się przedmiotami codziennego użytku
i zabawkami,
- planować oddziaływania wychowawcze z uwzględnieniem sfery emocjonalnej
i społecznej dziecka,
- wykorzystywać utwory literackie w pracy z dzieckiem,
- stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci,
- wykonywać pomoce do zabaw,
- wykorzystywać muzykę w pracy z dziećmi,
- kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,
- nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi,
- organizować pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych,
- stymulować aktywność poznawczą dzieci, kształtować i rozwijać osobowość
oraz pozytywne stany emocjonalne u dzieci,
- modyfikować czynności wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami
w rozwoju i z problemami wychowawczymi,
- wykonywać czynności pielęgnacyjne zaspokajające potrzeby biologiczne dziecka,
- prowadzić zajęcia wychowawcze zaspokajające potrzeby psychospołeczne dziecka,
- rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce,
- uczestniczyć w pielęgnowaniu dziecka chorego,
- dbać o bezpieczeństwo dzieci,
- udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- wykonywać określone badania i czynności profilaktyczne,
- wyjaśniać znaczenie edukacji zdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka,
- planować i realizować edukację zdrowotną oraz promować prozdrowotne postawy,
- współpracować z zespołem wychowawczo - pielęgnacyjnym,
- korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia się i aktualizowania wiedzy zawodowej,
- stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii,
- postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przestrzegać praw dziecka,
- stosować obowiązujące prawo w praktyce,
- prowadzić działalność gospodarczą.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom w zawodzie Technik Masażysta (po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego), wraz z suplementem w języku angielskim


Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia